Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest jest firma Glasmark sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie ul. Pużaka 63C; zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie pod numerem KRS 163675, Kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 1.000.000,00 zł., NIP 684-23-30-209, zwana dalej „Glasmark”, „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”.

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu reklamacyjnego zgodnie z dyspozycją Klienta na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego (art. 560 k.c. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom.

4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić rozpoznanie reklamacji.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.